VIXILANTES DE SEGURIDADE


Vixilancia e protección de bens, establecementos, espectáculos, certames e convencións.

Depósito e custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica, substancias, materias, mercancías e calquera obxecto que pola súa perigosidade precise de vixilancia e protección especial.


GARDAPESCA MARÍTIMO


Control de marisqueo. Atendendo ás esixencias dos clientes, esta empresa pode desenvolver funcións no control de marisqueo, ben sexa a flote ou a pé.

Vixilancia e protección dos bancos marisqueiros. Así pois, a maiores das funcións de control de marisqueo, esta sociedade desesenvolve funcións de vixilancia nas zonas pertencentes ao cliente.


SPR CARRO&MILLÁN


Ofrecemos servizos anexos ao transporte marítimo como servizos en obras marítimas ou o traslado de persoal, tanto a nivel persoal como a instalacións empresariais.

Auxiliares de seguridade: servizos para eventos de persoal de apoio, auxiliar de seguridade, control de acceso e entradas en eventos ou ceremonias, entre outros.